Creative digital agency
Menu

Marie Čechová: Život s češtinou


Kniha Život s češtinou: Nomen omen: Češka – češtinářka – Čechová (Academia, Praha 2017), kterou napsala prof. PhDr. M. Čechová, DrSc., navazuje na předchozí titul  Řeč o řeči  (Academia, Praha 2012). Autorka čerpá materiál z živé řečové praxe, běžné, mediální, odborné a školské. Zachycuje řečové jevy v jejich dynamice, všímá si posunů v jejich užívání v konfrontaci s jevy systémovými. 

Život s češtinou

Marie Čechová zasvětila svůj profesní život nejen studiu českého jazyka a jeho fungování v komunikaci, ale stejnou měrou se věnovala rovněž otázkám vyučování češtiny na 2. stupni základní školy a na školách středních a také vysokých. Je spoluautorkou několika řad učebnic a metodických příruček, mluvnic a cvičebnic pro žáky základních a středních škol, dále mluvnic, stylistik a didaktik češtiny a slohu pro studenty bohemistiky, je autorkou desítek odborných článků (zejména v časopisech Český jazyk a literatura a Naše řeč). Jako univerzitní profesorka přednáší především teorii spisovného jazyka a jazykové kultury, morfologii, stylistiku a didaktiku češtiny, ráda vede i různé výběrové semináře. (Viz Ludmila Zimová, „Životní jubileum prof. PhDr. Marie Čechové, DrSc.“)

Kniha Život s češtinou obsahuje dva základní oddíly: Úvahy o řeči (nejrozsáhlejší část) a Úvahy nad češtinou ve škole. Třetí (nejkratší) oddíl, nesoucí název Paměť pro budoucnost, demonstruje vztah budoucnosti, přítomnosti a minulosti na vybraných jevech a osobnostech české bohemistiky.

První oddíl se zaměřuje na úvahy o řeči a stylu v různých komunikačních sférách. Zvláště mě zaujala mě úvaha nazvaná Co jazyk nabízí a uživatelé nedoceňují. Autorka uvádí, že například tvar mne (v 2. a 4. pádě) téměř ustoupil z užívání, má zcela knižní ráz, vytlačila ho postupně jeho varianta , a to i ve funkci zdůrazňovací. Ztrácí se tak možnost odlišení, zda autor něco zvýrazňuje či nikoli. Někteří uživatelé pak i v 3. a 6. pádě mylně místo tvaru mně volí tvar.

Dále pak autorka upozorňuje na zájmena jaký x který. „Tázacím zájmenem jaký se ptáme na kvalitu, kdežto pomocí který na diferenciaci, na rozdílnou identitu: Jaký je to student? (chytrý, hloupý, pilný, nedbalý) x Který je to student? (ten úplně vlevo, ten vysoký). V řečové praxi včetně lingvistické se tato diferenční schopnost obou zájmen nedoceňuje, zájmeno jaký vytlačuje zájmeno který: Jaký je to slovní druh / větný člen / jaký tvar zvolíte?, takže se neodlišují obě skutečnosti, třebaže rozlišit kvalitu a rozdílnost je však někdy přece jen obtížné.“ (s. 18)

Kniha Život s češtinou je určena učitelům a studentům češtiny, profesionálním uživatelům češtiny i širší kulturní veřejnosti.

Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

Internetová stránka: www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym