Creative digital agency
Menu

Kniha: O nepřesnosti našeho vyjadřování


Nakladatelství Academia nedávno vydalo knihu nazvanou O nepřesnosti našeho vyjadřování (Jazyk jako produkt intuitivního myšlení). Jejím autorem je jazykovědec doc. PhDr. František Štícha, CSc. Od roku 2001 vyučuje česko-německou kontrastivní gramatiku a stylistiku v Ústavu translatologie FF UK.

 

Kniha O nepřesnosti našeho vyjadřování

 

Tato kniha chce oslovit pozorné a vnímavé čtenáře publicistických, uměleckých i odborných textů. Myslím si však, že ji ocení i ti, kteří se věnují psaní textů pro web.

Její autor předkládá a komentuje množství rozmanitých druhů jazykové nepřesnosti. Hlavní pozornost soustřeďuje na ty, které vznikají až při tvorbě textů – „ať z nedostatečného vědomého úsilí o přesnost, ze spěchu, ze snahy o stručnost, či jen z momentálního selhání pozornosti nebo intelektu“. 

Kniha je rozdělena na čtyři kapitoly:

1. kapitola: O pojmu (ne)přesnost
2. kapitola: Nepřesnost jako vlastnost jazykového systému
3. kapitola: Nepřesnost jako vlastnost aktuálního textu
4. kapitola: Jazyk a věda

Třetí kapitola Nepřesnost jako vlastnost aktuálního textu tvoří jádro knihy. Materiál k němu autor sbíral po řadu let při četbě novin, internetových zpráv, beletrie a odborné literatury různého druhu. Zabývá se nepřesnostmi ve volbě a užívání slov, nepřesnostmi v nelineární i lineární syntaxi, uvádí příklady manipulace s pojmy a slovy.


Ukázka nepřesnosti ve volbě a užívání slov (s. 109):

Obě práce vyhodnocuji už po zběžném posouzení jako velmi identické. (MFD 25. 10. 2010)

Přejaté adjektivum identický má dosti ustálený a jasný význam, stejný jako jeho domácí synonymum totožný. Jedna určitá entita, která je identická neboli totožná s jinou určitou entitou, se v našem vnímání nemůže od druhé entity nijak a ničím lišit. (…) Z tohoto racionálního hlediska nemůže být nic více nebo méně identické než něco jiného. (…) Místo velmi identické by tedy bylo namístě napsat dejme tomu téměř identické či v podstatě identické, anebo třeba velmi podobné, ba (téměř) identické."

Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

Internetová stránka: www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym