Creative digital agency
Menu
Pavel Jartym

Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

URL internetové stránky: http://www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym

Kvalitní obsah podle Googlu

Dnes už si nikdo nemůže stěžovat na nedostatek článků a podnětů k tvorbě kvalitního webového obsahu. Zmiňovat se o důležitosti obsahu v oblasti internetového marketingu je ostatně nošením dříví do lesa. Lidé hledají informace a především kvůli nim přicházejí na váš web.

"Design je vstupní branou, která přivádí lidi k vašemu obsahu. Nikdo však nepřichází na web, aby obdivoval jeho design. Hledá informace, poučení či zábavu. Když vytváříte design, aniž byste přemýšleli o obsahu, je to, jako byste navrhovali budovu a neměli představu o tom, jak se v ní bude žít." (Ahava Leibtag, „For the Love of God, Please Stop Doing".)

"Lidé přicházejí kvůli obsahu, který - jak se domnívají (či doufají) - tam naleznou. Hledají informace, které jim zodpoví jejich otázky nebo pomohou dokončit jejich úkol. Požadují, aby informace byly snadno nalezitelné, srozumitelné, přesné, aktuální a důvěryhodné." (Jannice (Ginny) Redish, Letting Go of the Words, 2. vyd., MK, Watham, USA 2012, s. 1.)

 Důležitost webového obsahu

Co považuje Google za kvalitní obsah

Pojďme přímo ke zdroji a podívejme se, jaká kritéria a doporučení nám nabízí Google.

V Pokynech pro zajištění kvality jsou uvedeny následující Základní principy:

 • Vytvářejte stránky především pro uživatele, nikoli pro vyhledávače.
 • Neoklamávejte uživatele.
 • Nepoužívejte triky, které mají za cíl zvýšit hodnocení ve vyhledávačích. Obvykle je dobré zamyslet se, zda by vám nevadilo, kdyby se o vašem jednání dozvěděli správci konkurenčního webu nebo zaměstnanci společnosti Google. Další vhodné otázky jsou „Pomáhám tímto svým uživatelům? Dělal(a) bych to, kdyby vyhledávače neexistovaly?“
 • Zamyslete se, co dělá vaše webové stránky jedinečnými, hodnotnými a poutavými. Snažte se, aby vaše stránky oproti ostatním stránkám v oboru vynikaly.

Pokyny pro zajištění kvality se zabývají nejčastěji formami podvodného nebo manipulativního jednání, jako je např. automaticky generovaný obsah, skrytý text, vytváření stránek s žádným či malým množstvím obsahu a další.

Dále je tu Nápověda služby Search Console a kurz Modul 1: Vytvoření skvělého obsahu. Jeho součástí je 1.4 Vytvoření hodnotného obsahu .

Při vytváření obsahu myslete na to, aby web splňoval následující kritéria:

 • Užitečný a informativní: Pokud vytváříte web pro restauraci, zahrňte její polohu, otvírací hodiny, kontaktní údaje, menu a blog, na kterém budete sdílet nadcházející události.
 • Hodnotnější a užitečnější než ostatní weby: Pokud píšete o tom, jak cvičit psa, dbejte na to, aby váš článek nabízel hodnotnější informace nebo jiný pohled než ostatní články na internetu na stejné téma.
 • Důvěryhodný: Zdůrazněte důvěryhodnost webu pomocí vlastního výzkumu, citací, odkazů, recenzí a referencí od zákazníků. Biografie autorů a reference od skutečných zákazníků mohou podpořit důvěryhodnost a reputaci vašeho webu.
 • Vysoce kvalitní: Obsah vašeho webu by měl být unikátní, specifický a kvalitní. Obsah webu by neměl být tuctový ani by neměl být přebírán velkým množstvím dalších webů. Pamatujte, že obsah vytváříte zejména proto, abyste svým návštěvníkům poskytli výjimečné uživatelské prostředí, ne abyste měli vysoké umístění ve vyhledávačích.
 • Poutavý: Váš web by měl dýchat barvami a životem. Vhodné je například přidat fotky produktů, týmu nebo vás samotných. Dbejte na to, aby návštěvníci nebyli rozptylováni pravopisnými, stylistickými a faktickými chybami. Rušivá může být také přemíra reklam. Zaujměte návštěvníky interakcí prostřednictvím pravidelných aktualizací, polí pro komentáře nebo widgety sociálních médií.

V listopadu 2015 Google poprvé v nezkrácené podobě zveřejnil Pokyny pro hodnotitele kvality hledání (Search Quality Rating Guidelines). Jedná se o směrnice pro lidské hodnotitele, kteří mají posuzovat stránky především podle jejich účelu, kvůli kterému byly vytvořeny. Dokument o 160 stránkách nabízí ucelený pohled na to, co Google považuje za kritéria kvality. Zvláště je třeba věnovat pozornost hodnotám, které se skrývají ve zkratce E-A-T:  Expertise / Authoritativeness / Trustworthiness = Odbornost / Autorita / Důvěryhodnost.

Vysoce kvalitní stránka musí splňovat aspoň jedno z následujících kritérií:

 • Musí mít dostatečné množství kvalitního hlavního obsahu (Main Content).
 • Stránka i web odborně zpracovávají dané téma, jsou autoritativní a důvěryhodné.
 • Web má dobrou pověst v souvislosti s tématem, kterým se na stránce zabývá.

Eric Enge ve svém článku „The Two-Part SEO Ranking Model: Let's Make SEO Simple" uvádí tři věci, na které je třeba se zaměřit při tvorbě kvalitního webového obsahu:

1. Relevance
2. Kvalita
3. Celkový dojem z obsahu

Pokud obsah není relevantní k vyhledávacímu dotazu, nebude se zobrazovat. Druhý bod je rovněž jasný: Přináší obsah informaci, kterou uživatelé hledají? Třetí bod zahrnuje následující:

 • Je váš obsah dobře uspořádán? Je snadno čitelný?
 • Sděluje efektivním způsobem hlavní témata?
 • A když se dostane uživatel na stránku (landing page), která by měla přinést odpověď na jeho otázku, najde tuto odpověď snadno a rychle?

Nabídněte svým návštěvníkům co nejlepší prostředí plné originálního a kvalitního obsahu.

Nový encyklopedický slovník češtiny

Nakladatelství Lidové noviny vydalo dvousvazkový Nový encyklopedický slovník češtiny , který vznikl podstatným rozšířením staršího Encyklopedického slovníku češtiny z roku 2008.

Slovník vznikl v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Bohemikem při Ústavu slavistiky na univerzitě v Řezně. Obsahuje cca 1600 hesel vysvětlujících přes 5000 lingvistických termínů. Slovník je určen všem zájemcům o češtinu a jazyk, od zainteresovaných laiků po specializované odborníky. 

Důležitá zpráva je, že toto úctyhodné a potřebné dílo je kromě klasické knižní podoby dostupné i online. Elektronickou verzi vytvořil tým Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

Nový encyklopedický slovník češtiny

Bill Gates: Obsah je král

Výrok „Obsah je král" (Content is King) pochází z článku, který v roce 1996 napsal Bill Gates, spoluzakladatel společnosti Microsoft. Ve svém jasnozřivém textu předpověděl vzestup zájmu o obsah v době, kdy ještě neexistoval Google, WordPress, Facebook ani YouTube.

Obsah je král

Je to obsah, od kterého očekávám, že vydělá na internetu spoustu reálných peněz, stejně jako tomu bylo u rozhlasového a televizního vysílání." Těmito slovy začíná Bill Gates svůj článek a srovnává začátky internetu s érou televizního vysílání v 50. letech minulého století.

„Televizní revoluce, která začala před půl stoletím, přispěla ke vzniku různých průmyslových odvětví, včetně výroby televizních přijímačů, ale dlouhodobými vítězi se stali ti, kteří používali toto médium k tomu, aby přinášeli informace a zábavu."

V případě interaktivní sítě, jako je internet, je definice ‚obsahu‘ velmi široká.“ I zde se Bill Gates nemýlil. Webový obsah se skládá z prvků textových i netextových (obrázky, video, audio).

Ale široké možnosti pro většinu společností představuje poskytování informací či zábavy. Žádná společnost není tak malá, aby se do toho nemohla zapojit." Tento výrok je zvláště zajímavý, vezmeme-li v úvahu rychlý rozvoj sociálních sítí a jejich možností.

A když už se lidé rozhodnou přečíst si obsah na obrazovce, „musí být odměněni důkladnými a co nejaktuálnějšími informacemi, které mohou zkoumat dle libosti".

Ahava Leibtag ve své knize The Digital Crown: Winning at Content on the Web připomíná, že výrok „Obsah je král" se od té doby často cituje, ale někteří lidé vůbec netuší, co ve skutečnosti znamená – "jak vyniknout v oblasti obsahu, usednout na trůn a vládnout“ (s. ix).

Váš web může mít pěkný a poutavý design, ale bez patřičného obsahu nepřitáhne a neudrží pozornost potenciálních zájemců.

Inspirováno článkem: Emma Jones, "10 Content Predictions Bill Gates Got Right in 1996".

Kniha: O nepřesnosti našeho vyjadřování


Nakladatelství Academia nedávno vydalo knihu nazvanou O nepřesnosti našeho vyjadřování (Jazyk jako produkt intuitivního myšlení). Jejím autorem je jazykovědec doc. PhDr. František Štícha, CSc. Od roku 2001 vyučuje česko-německou kontrastivní gramatiku a stylistiku v Ústavu translatologie FF UK.

 

Kniha O nepřesnosti našeho vyjadřování

 

Tato kniha chce oslovit pozorné a vnímavé čtenáře publicistických, uměleckých i odborných textů. Myslím si však, že ji ocení i ti, kteří se věnují psaní textů pro web.

Její autor předkládá a komentuje množství rozmanitých druhů jazykové nepřesnosti. Hlavní pozornost soustřeďuje na ty, které vznikají až při tvorbě textů – „ať z nedostatečného vědomého úsilí o přesnost, ze spěchu, ze snahy o stručnost, či jen z momentálního selhání pozornosti nebo intelektu“. 

Kniha je rozdělena na čtyři kapitoly:

1. kapitola: O pojmu (ne)přesnost
2. kapitola: Nepřesnost jako vlastnost jazykového systému
3. kapitola: Nepřesnost jako vlastnost aktuálního textu
4. kapitola: Jazyk a věda

Třetí kapitola Nepřesnost jako vlastnost aktuálního textu tvoří jádro knihy. Materiál k němu autor sbíral po řadu let při četbě novin, internetových zpráv, beletrie a odborné literatury různého druhu. Zabývá se nepřesnostmi ve volbě a užívání slov, nepřesnostmi v nelineární i lineární syntaxi, uvádí příklady manipulace s pojmy a slovy.


Ukázka nepřesnosti ve volbě a užívání slov (s. 109):

Obě práce vyhodnocuji už po zběžném posouzení jako velmi identické. (MFD 25. 10. 2010)

Přejaté adjektivum identický má dosti ustálený a jasný význam, stejný jako jeho domácí synonymum totožný. Jedna určitá entita, která je identická neboli totožná s jinou určitou entitou, se v našem vnímání nemůže od druhé entity nijak a ničím lišit. (…) Z tohoto racionálního hlediska nemůže být nic více nebo méně identické než něco jiného. (…) Místo velmi identické by tedy bylo namístě napsat dejme tomu téměř identické či v podstatě identické, anebo třeba velmi podobné, ba (téměř) identické."

Změny v SERPu na Googlu

Mnozí z vás si jistě povšimli, že Google testuje různé úpravy v SERPu (Search Engine Results Page je výpis výsledků, které internetový vyhledávač zobrazí po zadání dotazu). Mění se šířka hlavního sloupce ve výsledcích vyhledávání z 500 pixelů na 600 pixelů. S tím souvisí i rozšíření titulku (<title>) na asi 69-70 znaků. Doporučený počet je 55-60 znaků. Jako první o rozšíření názvu stránky referoval Ross Hudgens na Twitteru.

Tweet od Ross Hudgense ohledně rozšíření titulků

I v českém prostředí lze nalézt titulky s větším počtem znaků. V tomto výpisu má titulek 68 znaků:

Výpis ze SERPu

Titulek v mobilním vyhledávání byl dokonce prodloužen na 78 znaků. Také meta description neboli popis stránky dostává větší prostor, takže místo dvou řádků se v některých případech zobrazují tři.

Je však třeba zdůraznit, že tyto změny nejsou zatím definitivní, takže je předčasné dělat nějaké zásadní závěry o jejich vlivu na SEO.

 

Zdroje:

Google mění šířku hlavního sloupce výsledků a zvětšuje prostor pro titulky

Google Increases Width of Main Search Results Column

Google’s recent SERP changes and tests: everything you need to know

 

 

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS