Creative digital agency
Menu

Pujcky do 5000 bez dokladani prijmu pujcky do 5000 bez dokladani prijmu

Pavel Jartym

Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

URL internetové stránky: http://www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym

Nový encyklopedický slovník češtiny

Nakladatelství Lidové noviny vydalo dvousvazkový Nový encyklopedický slovník češtiny , který vznikl podstatným rozšířením staršího Encyklopedického slovníku češtiny z roku 2008.

Slovník vznikl v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Bohemikem při Ústavu slavistiky na univerzitě v Řezně. Obsahuje cca 1600 hesel vysvětlujících přes 5000 lingvistických termínů. Slovník je určen všem zájemcům o češtinu a jazyk, od zainteresovaných laiků po specializované odborníky. 

Důležitá zpráva je, že toto úctyhodné a potřebné dílo je kromě klasické knižní podoby dostupné i online. Elektronickou verzi vytvořil tým Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

Nový encyklopedický slovník češtiny

Bill Gates: Obsah je král

Výrok „Obsah je král" (Content is King) pochází z článku, který v roce 1996 napsal Bill Gates, spoluzakladatel společnosti Microsoft. Ve svém jasnozřivém textu předpověděl vzestup zájmu o obsah v době, kdy ještě neexistoval Google, WordPress, Facebook ani YouTube.

Obsah je král

Je to obsah, od kterého očekávám, že vydělá na internetu spoustu peněz, stejně jako tomu bylo u televizního vysílání." Těmito slovy začíná Bill Gates svůj článek a srovnává začátky internetu s érou televizního vysílání v 50. letech minulého století.

„Televizní revoluce, která začala před půl stoletím, přispěla ke vzniku různých průmyslových odvětví, včetně výroby televizních přijímačů, ale dlouhodobými vítězi se stali ti, kteří používali toto médium k tomu, aby přinášeli informace a zábavu."

V případě interaktivní sítě, jako je internet, je definice ‚obsahu‘ velmi široká.“ I zde se Bill Gates nemýlil. Webový obsah se skládá z prvků textových i netextových (obrázky, video, audio).

Ale široké možnosti pro většinu společností představuje poskytování informací či zábavy. Žádná společnost není tak malá, aby se do toho nemohla zapojit." Tento výrok je zvláště zajímavý, vezmeme-li v úvahu rychlý rozvoj sociálních sítí a jejich možností.

A když už se lidé rozhodnou přečíst si obsah na obrazovce, „musí být odměněni důkladnými a co nejaktuálnějšími informacemi, které mohou zkoumat dle libosti".

Ahava Leibtag ve své knize The Digital Crown: Winning at Content on the Web připomíná, že výrok „Obsah je král" se od té doby často cituje, ale někteří lidé vůbec netuší, co ve skutečnosti znamená – "jak vyniknout v oblasti obsahu, usednout na trůn a vládnout“ (s. ix).

Váš web může mít pěkný a poutavý design, ale bez patřičného obsahu nepřitáhne a neudrží pozornost potenciálních zájemců.

Inspirováno článkem: Emma Jones, "10 Content Predictions Bill Gates Got Right in 1996".

Kniha: O nepřesnosti našeho vyjadřování


Nakladatelství Academia nedávno vydalo knihu nazvanou O nepřesnosti našeho vyjadřování (Jazyk jako produkt intuitivního myšlení). Jejím autorem je jazykovědec doc. PhDr. František Štícha, CSc. Od roku 2001 vyučuje česko-německou kontrastivní gramatiku a stylistiku v Ústavu translatologie FF UK.

 

Kniha O nepřesnosti našeho vyjadřování

 

Tato kniha chce oslovit pozorné a vnímavé čtenáře publicistických, uměleckých i odborných textů. Myslím si však, že ji ocení i ti, kteří se věnují psaní textů pro web.

Její autor předkládá a komentuje množství rozmanitých druhů jazykové nepřesnosti. Hlavní pozornost soustřeďuje na ty, které vznikají až při tvorbě textů – „ať z nedostatečného vědomého úsilí o přesnost, ze spěchu, ze snahy o stručnost, či jen z momentálního selhání pozornosti nebo intelektu“. 

Kniha je rozdělena na čtyři kapitoly:

1. kapitola: O pojmu (ne)přesnost
2. kapitola: Nepřesnost jako vlastnost jazykového systému
3. kapitola: Nepřesnost jako vlastnost aktuálního textu
4. kapitola: Jazyk a věda

Třetí kapitola Nepřesnost jako vlastnost aktuálního textu tvoří jádro knihy. Materiál k němu autor sbíral po řadu let při četbě novin, internetových zpráv, beletrie a odborné literatury různého druhu. Zabývá se nepřesnostmi ve volbě a užívání slov, nepřesnostmi v nelineární i lineární syntaxi, uvádí příklady manipulace s pojmy a slovy.


Ukázka nepřesnosti ve volbě a užívání slov (s. 109):

Obě práce vyhodnocuji už po zběžném posouzení jako velmi identické. (MFD 25. 10. 2010)

Přejaté adjektivum identický má dosti ustálený a jasný význam, stejný jako jeho domácí synonymum totožný. Jedna určitá entita, která je identická neboli totožná s jinou určitou entitou, se v našem vnímání nemůže od druhé entity nijak a ničím lišit. (…) Z tohoto racionálního hlediska nemůže být nic více nebo méně identické než něco jiného. (…) Místo velmi identické by tedy bylo namístě napsat dejme tomu téměř identické či v podstatě identické, anebo třeba velmi podobné, ba (téměř) identické."

Změny v SERPu na Googlu

Mnozí z vás si jistě povšimli, že Google testuje různé úpravy v SERPu (Search Engine Results Page je výpis výsledků, které internetový vyhledávač zobrazí po zadání dotazu). Mění se šířka hlavního sloupce ve výsledcích vyhledávání z 500 pixelů na 600 pixelů. S tím souvisí i rozšíření titulku (<title>) na asi 69-70 znaků. Doporučený počet je 55-60 znaků. Jako první o rozšíření názvu stránky referoval Ross Hudgens na Twitteru.

Tweet od Ross Hudgense ohledně rozšíření titulků

I v českém prostředí lze nalézt titulky s větším počtem znaků. V tomto výpisu má titulek 68 znaků:

Výpis ze SERPu

Titulek v mobilním vyhledávání byl dokonce prodloužen na 78 znaků. Také meta description neboli popis stránky dostává větší prostor, takže místo dvou řádků se v některých případech zobrazují tři.

Je však třeba zdůraznit, že tyto změny nejsou zatím definitivní, takže je předčasné dělat nějaké zásadní závěry o jejich vlivu na SEO.

 

Zdroje:

Google mění šířku hlavního sloupce výsledků a zvětšuje prostor pro titulky

Google Increases Width of Main Search Results Column

Google’s recent SERP changes and tests: everything you need to know

 

 

Kritéria pro tvorbu kvalitní webové stránky

Jak vypadá kvalitní webová stránka? Jaká kritéria musí splňovat? Na tyto otázky přinášejí odpověď Pokyny pro hodnotitele kvality vyhledávání (Search Quality Rating Guidelines), které Google v listopadu 2015 poprvé zveřejnil v nezkrácené podobě.  Jedná se o směrnice pro lidské hodnotitele, kteří mají posuzovat stránky především podle jejich účelu, kvůli kterému byly vytvořeny. Dokument o 160 stránkách nabízí ucelený pohled na to, co Google považuje za kritéria kvality. Zvláště je třeba věnovat pozornost hodnotám, které se skrývají ve zkratce E-A-T (Expertise / Authoritativeness / Trustworthiness = Odbornost / Autorita / Důvěryhodnost). Kvalitní stránky a weby musí mít odpovídající úroveň odbornosti, aby byly autoritativní a důvěryhodné v oboru, jímž se zabývají.

Hodnocení kvality webového obsahu

 

Sekce 4.0 (High Quality Pages) se věnuje charakteristice vysoce kvalitních stránek. Na vlastní hodnocení nemá vliv, zda se jedná o stránku informativní, prodejní či zábavnou. Důležitý je účel, kvůli kterému byla stránka vytvořena, a jak tento účel naplňuje.

Google chce, aby každá stránka byla pro uživatele něčím přínosná či užitečná.

 

U webové stránky se rozlišuje:

  • Hlavní obsah (MC = Main Content)
  • Vedlejší obsah (SC = Supplementary Content)
  • Reklama za účelem zisku


Vysoce kvalitní stránka musí splňovat aspoň jedno z následujících kritérií:

  • Dostatečné množství kvalitního hlavního obsahu (MC).
  • Stránka i web odborně zpracovávají dané téma, jsou autoritativní a důvěryhodné.
  • Web má dobrou pověst v souvislosti s tématem, kterým se na stránce zabývá.


K těmto hlavním kritériiím Pokyny přidávají ještě další:

  • Dostatečné množství pomocných údajů, jako např. O nás, Kontakty či Zákaznická podpora.
  • Vedlejší obsah (SC), který přispívá k lepší uživatelské přívětivosti dané stránky i webu.
  • Funkční design, který uživateli umožní snadno se soustředit na hlavní a vedlejší obsah tak, jak je potřeba.
  • Web, o který se někdo dobře stará a pravidelně jej udržuje.
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS