Creative digital agency
Menu

Pujcky do 5000 bez dokladani prijmu pujcky do 5000 bez dokladani prijmu

Pavel Jartym

Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

URL internetové stránky: http://www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym

Teorie relevance a webový obsah

Pojem relevance („závažnost, významnost, důležitost“) je jedním z ústředních pojmů v lingvistice, v různých teoriích textu, diskurzu, komunikace. Velký vliv získala teorie relevance, kterou zpracovali Angličané D. Sperber a D. Wilsonová ve své knize Relevance s podtitulem Communication and cognition (Oxford 1986; 2. vydání vyšlo v roce 1995). Principem relevance nazývají tuto tezi: Komunikovat znamená dožadovat se něčí pozornosti, a dožadujeme-li se něčí pozornosti, implikujeme tím, že komunikovaná informace je relevantní.

Relevance ilustrativní obrázek

 • Snažíme se sdělovat to, co je relevantní, a jako příjemci věnujeme pozornost jen informaci, kterou považujeme za relevantní.
 • Relevance je tím větší, čím menší myšlenkové úsilí musí příjemce vynaložit.

„Mluvčí (autor) má totiž zájem na tom, aby příjemci umožnil maximálně relevantní interpretaci výpovědi (promluvy), tj. dosažení maximálního komunikačního efektu, s vynaložením co nejmenšího úsilí, a příjemce by si měl v souladu se záměrem mluvčího vybrat z možných interpretací tu, která v dané chvíli nejvíc ‚stojí za to‘ a přitom je nasnadě, není třeba ji dlouho vyvozovat.“ (Jana Hoffmannová, Stylistika a…. Současná situace stylistiky, Trizonia, Praha 1997, s. 112.)

Optimální relevance výpovědi
a) vyvolá dostatečné kontextové efekty, aby upoutala pozornost adresáta,
b) adresát nemusí na dosažení těchto efektů vynaložit zbytečně velké úsilí.

Kontextovým efektem není jen prostý přírůstek informace, obohacení znalostí příjemce, ale často spíše potvrzení či popření dosavadních znalostí.

Pro copywritery a tvůrce webového obsahu může být  teorie relevance velmi inspirativní a užitečná. „Studium relevance je velmi komplikované, ale nelze se mu vyhnout. Chcete-li psát úspěšné texty pro ty, kdo zběžně prolétnou nebo čtou váš web, musíte porozumět tomu, co je pro ně na webu relevantní. “ (James Mathewson, Frank Donatone, Cynthia Fishel, Audience, Relevance, and Search: Targeting Web Audiences with Relevant Content, IBM Press, 2010, s. 33.) Tvůrce webového obsahu by měl usilovat o to, aby uspokojil očekávání příjemce relevantní informací, a zároveň o to, aby mu příjemce snadno porozuměl.

Pište tak, aby to bylo pro vaši cílovou skupinu relevantní a přínosné.

Použitá literatura:
„Teorie relevance“, v: Nový encyklopedický slovník češtiny.
Iva Nebeská,„Relevance jako hlavní princip komunikace“, Slovo a slovesnost (roč. 52, 1991), číslo 1. s. 74-76. 
Jana Hoffmannová, Stylistika a…. Současná situace stylistiky, Trizonia, Praha 1997.
Milada Hirschová, Pragmatika v češtině, 2. vyd., Karolinum, Praha 2013.
Pavel Šenkapoun, Webcopywriting pro samouky, Zoner Press, Brno 2015.

Marie Čechová: Život s češtinou


Kniha Život s češtinou: Nomen omen: Češka – češtinářka – Čechová (Academia, Praha 2017), kterou napsala prof. PhDr. M. Čechová, DrSc., navazuje na předchozí titul  Řeč o řeči  (Academia, Praha 2012). Autorka čerpá materiál z živé řečové praxe, běžné, mediální, odborné a školské. Zachycuje řečové jevy v jejich dynamice, všímá si posunů v jejich užívání v konfrontaci s jevy systémovými. 

Život s češtinou

Marie Čechová zasvětila svůj profesní život nejen studiu českého jazyka a jeho fungování v komunikaci, ale stejnou měrou se věnovala rovněž otázkám vyučování češtiny na 2. stupni základní školy a na školách středních a také vysokých. Je spoluautorkou několika řad učebnic a metodických příruček, mluvnic a cvičebnic pro žáky základních a středních škol, dále mluvnic, stylistik a didaktik češtiny a slohu pro studenty bohemistiky, je autorkou desítek odborných článků (zejména v časopisech Český jazyk a literatura a Naše řeč). Jako univerzitní profesorka přednáší především teorii spisovného jazyka a jazykové kultury, morfologii, stylistiku a didaktiku češtiny, ráda vede i různé výběrové semináře. (Viz Ludmila Zimová, „Životní jubileum prof. PhDr. Marie Čechové, DrSc.“)

Kniha Život s češtinou obsahuje dva základní oddíly: Úvahy o řeči (nejrozsáhlejší část) a Úvahy nad češtinou ve škole. Třetí (nejkratší) oddíl, nesoucí název Paměť pro budoucnost, demonstruje vztah budoucnosti, přítomnosti a minulosti na vybraných jevech a osobnostech české bohemistiky.

První oddíl se zaměřuje na úvahy o řeči a stylu v různých komunikačních sférách. Zvláště mě zaujala mě úvaha nazvaná Co jazyk nabízí a uživatelé nedoceňují. Autorka uvádí, že například tvar mne (v 2. a 4. pádě) téměř ustoupil z užívání, má zcela knižní ráz, vytlačila ho postupně jeho varianta , a to i ve funkci zdůrazňovací. Ztrácí se tak možnost odlišení, zda autor něco zvýrazňuje či nikoli. Někteří uživatelé pak i v 3. a 6. pádě mylně místo tvaru mně volí tvar.

Dále pak autorka upozorňuje na zájmena jaký x který. „Tázacím zájmenem jaký se ptáme na kvalitu, kdežto pomocí který na diferenciaci, na rozdílnou identitu: Jaký je to student? (chytrý, hloupý, pilný, nedbalý) x Který je to student? (ten úplně vlevo, ten vysoký). V řečové praxi včetně lingvistické se tato diferenční schopnost obou zájmen nedoceňuje, zájmeno jaký vytlačuje zájmeno který: Jaký je to slovní druh / větný člen / jaký tvar zvolíte?, takže se neodlišují obě skutečnosti, třebaže rozlišit kvalitu a rozdílnost je však někdy přece jen obtížné.“ (s. 18)

Kniha Život s češtinou je určena učitelům a studentům češtiny, profesionálním uživatelům češtiny i širší kulturní veřejnosti.

Kvalitní obsah podle Googlu

Dnes už si nikdo nemůže stěžovat na nedostatek článků a podnětů k tvorbě kvalitního webového obsahu. Zmiňovat se o důležitosti obsahu v oblasti internetového marketingu je ostatně nošením dříví do lesa. Lidé hledají informace a především kvůli nim přicházejí na váš web.

"Design je vstupní branou, která přivádí lidi k vašemu obsahu. Nikdo však nepřichází na web, aby obdivoval jeho design. Hledá informace, poučení či zábavu. Když vytváříte design, aniž byste přemýšleli o obsahu, je to, jako byste navrhovali budovu a neměli představu o tom, jak se v ní bude žít." (Ahava Leibtag, „For the Love of God, Please Stop Doing".)

"Lidé přicházejí kvůli obsahu, který - jak se domnívají (či doufají) - tam naleznou. Hledají informace, které jim zodpoví jejich otázky nebo pomohou dokončit jejich úkol. Požadují, aby informace byly snadno nalezitelné, srozumitelné, přesné, aktuální a důvěryhodné." (Jannice (Ginny) Redish, Letting Go of the Words, 2. vyd., MK, Watham, USA 2012, s. 1.)

 Důležitost webového obsahu

Co považuje Google za kvalitní obsah

Pojďme přímo ke zdroji a podívejme se, jaká kritéria a doporučení nám nabízí Google.

V Pokynech pro zajištění kvality jsou uvedeny následující Základní principy:

 • Vytvářejte stránky především pro uživatele, nikoli pro vyhledávače.
 • Neoklamávejte uživatele.
 • Nepoužívejte triky, které mají za cíl zvýšit hodnocení ve vyhledávačích. Obvykle je dobré zamyslet se, zda by vám nevadilo, kdyby se o vašem jednání dozvěděli správci konkurenčního webu nebo zaměstnanci společnosti Google. Další vhodné otázky jsou „Pomáhám tímto svým uživatelům? Dělal(a) bych to, kdyby vyhledávače neexistovaly?“
 • Zamyslete se, co dělá vaše webové stránky jedinečnými, hodnotnými a poutavými. Snažte se, aby vaše stránky oproti ostatním stránkám v oboru vynikaly.

Pokyny pro zajištění kvality se zabývají nejčastěji formami podvodného nebo manipulativního jednání, jako je např. automaticky generovaný obsah, skrytý text, vytváření stránek s žádným či malým množstvím obsahu a další.

Dále je tu Nápověda služby Search Console a kurz Modul 1: Vytvoření skvělého obsahu. Jeho součástí je 1.4 Vytvoření hodnotného obsahu .

Při vytváření obsahu myslete na to, aby web splňoval následující kritéria:

 • Užitečný a informativní: Pokud vytváříte web pro restauraci, zahrňte její polohu, otvírací hodiny, kontaktní údaje, menu a blog, na kterém budete sdílet nadcházející události.
 • Hodnotnější a užitečnější než ostatní weby: Pokud píšete o tom, jak cvičit psa, dbejte na to, aby váš článek nabízel hodnotnější informace nebo jiný pohled než ostatní články na internetu na stejné téma.
 • Důvěryhodný: Zdůrazněte důvěryhodnost webu pomocí vlastního výzkumu, citací, odkazů, recenzí a referencí od zákazníků. Biografie autorů a reference od skutečných zákazníků mohou podpořit důvěryhodnost a reputaci vašeho webu.
 • Vysoce kvalitní: Obsah vašeho webu by měl být unikátní, specifický a kvalitní. Obsah webu by neměl být tuctový ani by neměl být přebírán velkým množstvím dalších webů. Pamatujte, že obsah vytváříte zejména proto, abyste svým návštěvníkům poskytli výjimečné uživatelské prostředí, ne abyste měli vysoké umístění ve vyhledávačích.
 • Poutavý: Váš web by měl dýchat barvami a životem. Vhodné je například přidat fotky produktů, týmu nebo vás samotných. Dbejte na to, aby návštěvníci nebyli rozptylováni pravopisnými, stylistickými a faktickými chybami. Rušivá může být také přemíra reklam. Zaujměte návštěvníky interakcí prostřednictvím pravidelných aktualizací, polí pro komentáře nebo widgety sociálních médií.

V listopadu 2015 Google poprvé v nezkrácené podobě zveřejnil Pokyny pro hodnotitele kvality hledání (Search Quality Rating Guidelines). Jedná se o směrnice pro lidské hodnotitele, kteří mají posuzovat stránky především podle jejich účelu, kvůli kterému byly vytvořeny. Dokument o 160 stránkách nabízí ucelený pohled na to, co Google považuje za kritéria kvality. Zvláště je třeba věnovat pozornost hodnotám, které se skrývají ve zkratce E-A-T:  Expertise / Authoritativeness / Trustworthiness = Odbornost / Autorita / Důvěryhodnost.

Vysoce kvalitní stránka musí splňovat aspoň jedno z následujících kritérií:

 • Musí mít dostatečné množství kvalitního hlavního obsahu (Main Content).
 • Stránka i web odborně zpracovávají dané téma, jsou autoritativní a důvěryhodné.
 • Web má dobrou pověst v souvislosti s tématem, kterým se na stránce zabývá.

Eric Enge ve svém článku „The Two-Part SEO Ranking Model: Let's Make SEO Simple" uvádí tři věci, na které je třeba se zaměřit při tvorbě kvalitního webového obsahu:

1. Relevance
2. Kvalita
3. Celkový dojem z obsahu

Pokud obsah není relevantní k vyhledávacímu dotazu, nebude se zobrazovat. Druhý bod je rovněž jasný: Přináší obsah informaci, kterou uživatelé hledají? Třetí bod zahrnuje následující:

 • Je váš obsah dobře uspořádán? Je snadno čitelný?
 • Sděluje efektivním způsobem hlavní témata?
 • A když se dostane uživatel na stránku (landing page), která by měla přinést odpověď na jeho otázku, najde tuto odpověď snadno a rychle?

Nabídněte svým návštěvníkům co nejlepší prostředí plné originálního a kvalitního obsahu.

Nový encyklopedický slovník češtiny

Nakladatelství Lidové noviny vydalo dvousvazkový Nový encyklopedický slovník češtiny , který vznikl podstatným rozšířením staršího Encyklopedického slovníku češtiny z roku 2008.

Slovník vznikl v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Bohemikem při Ústavu slavistiky na univerzitě v Řezně. Obsahuje cca 1600 hesel vysvětlujících přes 5000 lingvistických termínů. Slovník je určen všem zájemcům o češtinu a jazyk, od zainteresovaných laiků po specializované odborníky. 

Důležitá zpráva je, že toto úctyhodné a potřebné dílo je kromě klasické knižní podoby dostupné i online. Elektronickou verzi vytvořil tým Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

Nový encyklopedický slovník češtiny

Bill Gates: Obsah je král

Výrok „Obsah je král" (Content is King) pochází z článku, který v roce 1996 napsal Bill Gates, spoluzakladatel společnosti Microsoft. Ve svém jasnozřivém textu předpověděl vzestup zájmu o obsah v době, kdy ještě neexistoval Google, WordPress, Facebook ani YouTube.

Obsah je král

Je to obsah, od kterého očekávám, že vydělá na internetu spoustu peněz, stejně jako tomu bylo u televizního vysílání." Těmito slovy začíná Bill Gates svůj článek a srovnává začátky internetu s érou televizního vysílání v 50. letech minulého století.

„Televizní revoluce, která začala před půl stoletím, přispěla ke vzniku různých průmyslových odvětví, včetně výroby televizních přijímačů, ale dlouhodobými vítězi se stali ti, kteří používali toto médium k tomu, aby přinášeli informace a zábavu."

V případě interaktivní sítě, jako je internet, je definice ‚obsahu‘ velmi široká.“ I zde se Bill Gates nemýlil. Webový obsah se skládá z prvků textových i netextových (obrázky, video, audio).

Ale široké možnosti pro většinu společností představuje poskytování informací či zábavy. Žádná společnost není tak malá, aby se do toho nemohla zapojit." Tento výrok je zvláště zajímavý, vezmeme-li v úvahu rychlý rozvoj sociálních sítí a jejich možností.

A když už se lidé rozhodnou přečíst si obsah na obrazovce, „musí být odměněni důkladnými a co nejaktuálnějšími informacemi, které mohou zkoumat dle libosti".

Ahava Leibtag ve své knize The Digital Crown: Winning at Content on the Web připomíná, že výrok „Obsah je král" se od té doby často cituje, ale někteří lidé vůbec netuší, co ve skutečnosti znamená – "jak vyniknout v oblasti obsahu, usednout na trůn a vládnout“ (s. ix).

Váš web může mít pěkný a poutavý design, ale bez patřičného obsahu nepřitáhne a neudrží pozornost potenciálních zájemců.

Inspirováno článkem: Emma Jones, "10 Content Predictions Bill Gates Got Right in 1996".

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS